Ogłoszenie o naborze do Policji - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o naborze do Policji

Data publikacji 02.01.2015

PODLASKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KONKURSOWEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2015.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

 

Preferencje kandydata do służby w Policji w zakresie wykształcenia :

1.    wykształcenie wyższe /magister lub równorzędne/ o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) 8 punktów,

2.    wykształcenie wyższe /magister lub równorzędne/ o innym kierunku niż wymieniony w pkt 1 – 6 punktów, 

3.    wykształcenie wyższe /licencjat, inżynier/ - 4 punkty, 

4.    wykształcenie średnie /ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania/ - 2 punkty

 

Preferencje kandydata z tytułu umiejętności dodatkowych:

1.    Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego - 4 punkty,

2.    Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych - 4 punkty,

3.    Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej - 2 punkty,

4.    Posiadanie prawa jazdy kategorii "A" lub "C"- 2 punkty.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :
 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy /tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów. •  

Powyższe dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65
/wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 - 13.00,  biuro przepustek KWP w Białymstoku/:
85 670 28 68, 85 670 36 04, 85 670 22 54, 85 670 23 56, lub w komendach miejskich powiatowych Policjina terenie województwa podlaskiego.

 

                                                          

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (Dz.U. z 2011 r., Nr 287, poz. 1687, ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432 ze zm.).    


  

 UWAGA: 

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Główny Policji określił łączne limity przyjęć do służby w Policji na 2015 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:   

2 kwietnia 2015 r. - 9 osób

2 lipca 2015 r. - 30 osób

5 października 2015 r. - 37 osób

2 grudnia 2015 r.  - 21 osób

30 grudnia 2015 r. - 33 osoby

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2015 r., może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

                                                                                                     Podlaski

                                                                                                      Komendant Wojewódzki Policji