Jedź ŁOŚtrożnie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jedź ŁOŚtrożnie

Data publikacji 05.02.2016

Wczoraj policjanci z augustowskiej drogówki wspólnie z pracownikami Biebrzańskiego Parku Narodowego na drodze wojewódzkiej 664, na trasie relacji Augustów – Lipsk prowadzili działania profilaktyczne pod nazwą „Jedź ŁOŚtrożnie”.

Dziś augustowscy policjanci wspólnie z pracownikami Biebrzańskiego Parku Narodowego prowadzili działania pod nazwą „Jedź ŁOŚtroż­nie!” Przedsięwzięcie prowadzono z myślą o bez­pie­czeń­stwie kierujących pojazdami, którzy przemierzają odcinki dróg przecinających Puszczę Augustowską. Podczas działań funkcjonariusze Policji zatrzymywali do kontroli wytypowane pojazdy, natomiast pracownicy parku informowali o niebezpieczeństwie jakie niesie za sobą spotkanie z  największym zwierzęciem zamieszkujących nasze lasy. W trakcie dzisiejszych działań mundurowi poddali kontroli blisko 60 pojazdów. Zatrzymywani kierowcy otrzymywali naklejki na samochód z wizerunkiem łosia i hasłem „Jedź ŁOŚtrożnie!”. Dodatkowo pracownicy parku wręczali im mapki z wyszczególnionymi miejscami najczęstszych kolizji ze zwierzętami w rejonie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz opowiadali o zwyczajach tych wyjątkowych zwierząt.

Apelujemy do kie­row­ców o roz­sądną jazdę w szcze­gól­no­ści na odcin­kach dróg, gdzie licz­nie wystę­puje łoś – jeden z naj­więk­szych euro­pej­skich ssa­ków. Zde­rze­nie samo­cho­dowe z nim z zasady jest tra­giczne w skut­kach. Bez­pie­czeń­stwo podróż­nych, jak i tych sym­pa­tycz­nych zwie­rząt, można zapew­nić dzięki zacho­wa­niu ostrożności.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl