Uwaga na dzikie zwierzęta na drodze! - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uwaga na dzikie zwierzęta na drodze!

Data publikacji 02.10.2017

Dziesięć zdarzeń drogowych z udziałem zwierzyny leśnej- to bilans ostatniego miesiąca na drogach powiatu augustowskiego. Policjanci apelują o ostrożność podczas przemierzania odcinków dróg biegnących przez obszary leśne.

We wrześniu augustowscy policjanci odnotowali 10 zdarzeń drogowych z udziałem dzikiej zwierzyny leśnej. W wyniku zaistniałych zdarzeń ucierpiały zwierzęta i pojazdy. Należy jednak mieć świadomość, że uderzenie w dorodnego dzika lub rogacza może zakończyć się tragedią także dla ludzi. Warto zaznaczyć, że znaczna ilość dróg w powiecie augustowskim przebiega przez Puszczę Augustowską i bardzo często krzyżuje się z naturalnymi szlakami migracyjnymi zwierząt.

Policyjne statystyki wskazują, że to właśnie w okresie jesiennym częściej niż zwykle dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Augustowscy policjanci przypominają o tym, aby podczas przemierzania odcinków leśnych zdjąć nogę z gazu i nie lekceważyć znaków ostrzegających przed zwierzyna leśną.

Apelujemy do kie­row­ców o roz­sądną jazdę w szcze­gól­no­ści na odcin­kach dróg, gdzie licz­nie wystę­puje łoś – jeden z naj­więk­szych euro­pej­skich ssa­ków. Zde­rze­nie samo­cho­dowe z nim, z zasady jest tra­giczne w skut­kach. Bez­pie­czeń­stwo podróż­nych, jak i tych sym­pa­tycz­nych zwie­rząt, można zapew­nić dzięki zacho­wa­niu ostrożności.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – http://www.augustow.policja.gov.pl