Wolne stanowisko, praca na stanowisku cywilnym - Praca w policji - KPP Augustów

Praca w policji

Wolne stanowisko, praca na stanowisku cywilnym

Data publikacji 02.09.2019

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w Augustowie Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: technika w Zespole Prezydialnym, Kadr i Szkolenia. (w celu zastępstwa nieobecnego pracownika) Wymiar etatu: 1 etat. Miejsce wykonywania prac: Augustów.

Cel stanowiska: obsługa kadrowa, prezydialna i szkoleniowa Komendy Powiatowej Policji
w Augustowie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • umiejętność obsługi komputera, obsługi, programów i aplikacji wykorzystywanych
  w administracji (Microsoft Office, Libre Office)
 • umiejętność: szybkiego uczenia się, komunikowania się, współpracy, pracy zespołowej, organizowania pracy własnej, rozwiązywania problemów,
 • dyspozycyjność, terminowość.

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów regulujących służbę w Policji, m.in.: ustawy o Policji,  Rozporządzenia MSW z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów;
 • znajomość przepisów „pracowniczych”, w tym Kodeksu pracy;
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie ewidencji urlopowej oraz zwolnień lekarskich policjantów i pracowników,
 • rejestrowanie jawnych aktów prawnych i ich dystrybucja oraz rozpowszechnianie
  w jednostce,
 • promocja zawodu policjanta,
 • przygotowywanie dokumentacji dot. lokalnego doskonalenia zawodowego,
 • przygotowywanie dokumentów do złożenia w archiwum.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie wraz z curriculum vitae bądź życiorysem w formie opisowej, zawierające m. in.: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dokumenty należy przesyłać lub składać do:

6 września 2019 r.

pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji

ul. Brzostowskiego 6,

16-300 Augustów.

Dodatkowe informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (087) 564 10 02,
 • zatrudnienie na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej;
 • oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do komendy, również w przypadku wysłania oferty pocztą);
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub e-mailem;
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie;
 • nie zwracamy nadesłanych dokumentów;
 • do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne,
 • proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku: minimalne - 2250 zł brutto,
 • kandydat deklaruje, iż spełnia wymogi co do uzyskania wymaganego na przedmiotowym stanowisku upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych (klauzula zastrzeżone); uzyskanie pełni przydatności do zajmowania w/w stanowiska kandydat uzyskuje poprzez poddanie się postępowaniu sprawdzającemu, w efekcie którego wydane zostanie upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone; nie uzyskanie stosownego upoważnienia równoznaczne jest z utratą kwalifikacji do zajmowania powyższego stanowiska.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Augustowie,
ul. Brzostowskiego 6, 16-300 Augustów; kpp@augustow.bk.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: prowadzenie naboru na stanowisko pracy niebędące stanowiskiem
w służbie cywilnej.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Beata Piotrowska e-mail: iod.kpp@augustow.bk.policja.gov.pl, tel. 87 5641 090;

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej.

Uprawnienia:

Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.