Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17

Strona internetowa  http://www.augustow.policja.gov.pl/jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

- nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,

- brak etykiet pól formularza,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

- poprawienie dostępności strony wiąże się z ograniczeniami technicznymi. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl spełnia wymagania w 98,30 %.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz w zakresie składanych wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu, a także żądania zapewnienia dostępności należy kierować do st. sierż. Agaty Iwanowicz, agata.iwanowicz@augustow.bk.policja.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 477156221.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

ul. Karola Brzostowskiego 6

16 – 300 Augustów

 

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Augustowie w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Karola Brzostowskiego 6 w Augustowie. Dojazd do budynku komendy możliwy jest od ulicy Brzostowskiego. Parkingi dla interesantów znajdują się od ulicy Brzostowskiego po lewej i prawej stronie budynku komendy. Na parkingu po lewej stronie budynku od ulicy Brzostowskiego jest wyznaczone jedno miejsce postojowe dla samochodu osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem głównym do budynku komendy umieszczona jest tablica z napisem POLICJA. Przed budynkiem komendy po jego lewej stronie znajduje się również tablica, na której z obu stron jest umieszczony napis: POLICJA Komenda Powiatowa Policji w Augustowie. Napis ten widoczny jest dla osób poruszających się w obu kierunkach ulicą Brzostowskiego. W porze wieczornej i nocnej napisy te są podświetlane.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie  są poręcze. Po lewej stronie głównych schodów prowadzących do budynku znajduje się winda z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich. Winda umożliwia wjazd z chodnika do poziomu parteru. Przy windzie umieszczony jest przycisk instalacji przywoławczej, który po naciśnięciu sygnalizuje dźwiękiem portiernię lub dyżurkę komendy. Na sygnał dzwonka instalacji przywoławczej funkcjonariusz otwiera i uruchamia windę oraz  pomaga wjechać osobie niepełnosprawnej.

W hallu głównym po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja, w której odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego i oznakowana jest napisem RECEPCJA.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście lub przejazd wózkiem inwalidzkim z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi na elektroniczną kartę dostępową.

Toalety dla interesantów znajdują się na parterze przy korytarzu po prawej stronie od wejścia z holu. Jedno z pomieszczeń toalet przystosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym  poruszających się na wózku. W budynku nie ma windy.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się po lewej stronie po  wejścia z holu. Dostęp do Pokoju Przyjęć Interesantów jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku. W całym budynku są oznaczenia numeracji pokoi.

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Augustowie i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na terenie komendy nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź:

http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/jezyk-migowy/23442,Informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-sie.html

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Augustowie nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Informujemy, że na teren Komendy powiatowej Policji w Augustowie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności w KPP w Augustowie st. sierż. Agatą Iwanowicz, adres poczty elektronicznej agata.iwanowicz@augustow.bk.policja.gov.pl.  Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 7156 221.

Powrót na górę strony