Ogłoszenia, informacje

Informator dla kandydatów do służby w Policji

Data publikacji 16.12.2016

Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 tel.: 47 711 22 54, 47 711 36 04, 47 711 28 68, 47 711 23 56

adres e-mail: dobor.wkis.kwp@bk.policja.gov.pl 

W razie jakichkolwiek wątpliwości wszelkie informacje można uzyskać pod  numerami telefonów bądź drogą e-mail, podanymi powyżej.

 

Informator dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa podlaskiego

Proces doboru kandydatów do służby w Policji realizowany na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).


Kandydat, który spełnia kryteria określone w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku i złoży komplet wymaganych dokumentów, przystępuje do niżej wymienionych etapów postępowania kwalifikacyjnego:

 1. Ocena dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu

  Złożone przez zainteresowaną osobę dokumenty podlegają ocenie przez Sekcja Doboru i Doskonalenia Zawodowego pod względem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu osobowym podlega sprawdzeniu w dostępnych bazach, rejestrach i kartotekach ze szczególnym zwróceniem uwagi na pkt 1 kwestionariusza część C / Czy w ciągu ostatnich 10 lat byłem/-am /, nie byłem / -am / karany / -a /. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby w Policji musi precyzyjnie określić za popełnienie jakiego przestępstwa, przestępstwa skarbowego była skazana prawomocnym wyrokiem. Podanie danych niepełnych bądź nieprawdziwych czy też ich zatajenie może być powodem przerwania i zakończenia postępowania kwalifikacyjnego i tym samym odmowy przyjęcia do służby w Policji.
 2. Etapy szkolne

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa podlaskiego, z uwagi na najdogodniejsze położenie, na wymieniony etap, najczęściej kierowani są do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie / ul. Piłsudskiego 111 /. Testy odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele w 2 turach, na godzinę 11.00 oraz 14.00.

  Test wiedzy:
 • realizowany jest w formie testu składającego się z 40 pytań,
 • do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
 • za każdą poprawną odpowiedź kandydat może uzyskać jeden punkt, czyli maksymalna liczba punków do uzyskania wynosi 40,
 • test ma charakter wyłącznie rankingowy, co oznacza, że za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt, a w przypadku nie udzielenia żadnej poprawnej odpowiedzi z zerową ilością punktów przechodzi do następnego etapu, czyli testu sprawnościowego,
 • test składa się z pytań obejmujących zakres funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Przykładowa baza pytań do testu wiedzy - http://www.wspol.edu.pl/d/ogoszenia/1702-baza-trzonow-zada-testowych-test-wstpny-do-policji


Test sprawności fizycznej 

Po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostaje poddany ocenie sprawności fizycznej. Test polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym.

Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący 1 min. 41 s.

Minimalna ilość punktów do uzyskania z testu sprawnościowego wynosi 43 / czas 1 min. 41 sek. / natomiast maksymalna 60 / czas 1 min. 07 sek. i mniej /.

Wszystkie ćwiczenia w ramach toru przeszkód włącznie z normami czasowymi przeliczanymi na punkty są jednakowe dla mężczyzn i kobiet.


Przystępując do testu sprawnościowego kandydat musi posiadać przy sobie:

 • zaświadczenie lekarskie z wpisem „ zdolny / -a / do wykonywania ćwiczeń fizycznych”, z terminem ważności 14 dni od daty wystawienia,
 • dowód osobisty,
 • strój i obuwie sportowe,
 • niedopuszczalne jest noszenie podczas testu biżuterii lub innych przedmiotów o ostrych krawędziach, które mogą spowodować uszkodzenie ciała lub odzieży kandydata do służby.

UWAGA ! 

Z uwagi na fakt, że Policja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu powstały w związku z uczestnictwem w teście sprawnościowym, zalecane jest aby kandydat posiadał wykupione ubezpieczenie NW / od następstw nieszczęśliwych wypadków /. Posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia nie jest obligatoryjne, jednakże w przypadku jakiegokolwiek urazu, na podstawie polisy, firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest do wypłaty odszkodowania.

Kandydat nie ma możliwości poprawienia negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej (brak II próby).

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej, kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia uzyskania negatywnego wyniku, składając komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

 1. Test psychologiczny

  Osoba, która pozytywnie zaliczy etap szkolny kierowana jest, w wyznaczonym terminie, na badanie psychologiczne prowadzone metodą MultiSelect. Test składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem, oraz rozmowy z psychologiem. Całość badania trwa około 3 godzin.

Kandydat w każdym z niżej badanych obszarów musi uzyskać co najmniej 50% dopasowania do profilu policjanta na stanowisku podstawowym. Za test psychologiczny kandydat może uzyskać od 1 do 60 punktów.

Obszary objęte badaniem:

 • zdolności intelektualne,
 • zachowania społeczne,
 • stabilność,
 • postawa w pracy.

Test przeprowadzany jest w pracowni psychologicznej znajdującej się na terenie Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 44.

Kandydat zgłasza się o wyznaczonej godzinie do dyżurnego jednostki i posiada ze sobą dowód osobisty, a w przypadku mężczyzn, dodatkowo książeczkę wojskową.

 1. Rozmowa kwalifikacyjna

  Jest to kolejny etap postępowania kwalifikacyjnego, w trakcie którego kandydat udziela odpowiedzi na pytania stawiane przez zespół, powołany decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Pytania dotyczą takich obszarów, jak umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacja do podjęcia służby w Policji, społeczna postawa wobec ludzi, umiejętność autoprezentacji. 

Czas trwania rozmowy około 30 min.

Każdy z członków zespołu ocenia kandydata indywidualnie w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów.

Minimalna ilość punktów, która pozwala zaliczyć ten etap wynosi 36 zaś maksymalna to 60.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej zachowuje ważność przez rok od dnia jej przeprowadzenia.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z egzaminu , kandydat do służby może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, składając komplet dokumentów wymienionych w ogłoszeniu.

Etap ten przeprowadzany jest w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65.

 1. Postępowanie sprawdzające

  Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daje rękojmię zachowania tajemnicy i tym samym może uzyskać dostęp do informacji niejawnych.

  Etap postępowania sprawdzającego rozpoczyna się po złożeniu kompletnej ankiety bezpieczeństwa osobowego i po wydaniu stosownego polecenia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Postępowanie sprawdzające prowadzone jest w Wydziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Ten etap postępowania kwalifikacyjnego trwa około 3 miesięcy.

  Ankieta bezpieczeństwa osobowego jest załącznikiem do ustawy z dnia 2 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z późn. zm.). Formularz ankiety dostępny jest też w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji na terenie woj. podlaskiego, a także jest zamieszczony do pobrania na stronie internetowej www.podlaska.policja.gov.pl (zakładka„Praca w Policji”), www.policja.pl (zakładka „Praca w Policji”). Wobec kandydatów do służby w Policji przeprowadza się zwykłe postępowanie sprawdzające, w związku z tym kandydat nie wypełnia części V, VI i VII ankiety bezpieczeństwa osobowego. Sposób wypełnienia ankiety określa instrukcja stanowiąca jej integralną część, a w razie innych wątpliwości należy się kierować wskazówkami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zamieszczonymi na stronie internetowej  http://bip.abw.gov.pl/download.php?s=1&id=542.

  Kompletną, prawidłowo wypełnioną i podpisaną ankietę bezpieczeństwa osobowego z wklejonym zdjęciem osoby sprawdzanej składa się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Sienkiewicz 65, w terminie wyznaczonym przez pracowników Sekcji Doboru i Doskonalenia Zawodowego, przekazując jednocześnie:

  • 2 kserokopie odpisu skróconego aktu urodzenia, a oryginał tego dokumentu do wglądu,
  • kserokopię dowodu osobistego (obydwie strony), a oryginał dowodu osobistego do wglądu.
 1. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

  Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje w pierwszej kolejności badaniu psychologicznemu. Jeśli decyzja prowadzącego badanie jest pozytywna, w dalszej kolejności, o jego stanie zdrowia fizycznego wypowiadają się specjaliści z różnych dziedzin medycyny.

W razie uzyskania negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej, od tego etapu postępowania kwalifikacyjnego, kandydatowi przysługuje odwołanie, które składa do Okręgowej Komisji Lekarskiej w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Białymstoku.

Kandydat, z nw. dokumentami, które zostaną mu wydane przez pracownika Sekcji Doboru i Doskonalenia Zawodowego, jest zobowiązany zarejestrować się w Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej  / Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Białymstoku, ul. Fabryczna 17, II piętro, pokój 3/6  / i postępować wedle wskazań rejestrującego:

 • karta skierowania,
 • dwa wnioski.

Punkty przyznawane za wykształcenie : 

Kandydatowi do służby w Policji, z chwilą dokonania rejestracji oferty w systemie informatycznym CRDK, przyznaje się dodatkowe punkty za preferencje w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych określonych w ogłoszeniu, według schematu:

 1. Wykształcenie wyższe/ magister lub równorzędne / o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, prawo, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne)  - 8 punktów,
 2. Wykształcenie wyższe / magister lub równorzędne / o innym kierunku niż wymieniony w pkt 1 – 6 punktów,
 3. Wykształcenie wyższe / licencjat, inżynier / - 4 punkty,
 4. Wykształcenie średnie / ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania / - 2 punkty.

Punkty przyznawane za wybrane etapy postępowania kwalifikacyjnego:

1. Test wiedzy     40 punktów
2. Test sprawności fizycznej   60 punktów
3. Test psychologiczny   60 punktów
4. Rozmowa kwalifikacyjna   60 punktów

        System punktowy umożliwia, na podstawie tzw. punktowanych etapów postępowania kwalifikacyjnego / test wiedzy, test sprawnościowy, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna/ oraz preferencji zawartych w ogłoszeniu, stworzenie listy kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli procedurę rekrutacyjną. Kolejność kandydatów na liście uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.

        Kandydata do służby, który został umieszczony na liście kandydatów, lecz nie został przyjęty do służby w Policji z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po jego stronie, umieszcza się na kolejnej liście kandydatów. W zależności od liczby punktów uzyskanych przez tego kandydata do służby może on zostać przyjęty do służby w Policji w jednym z kolejnych terminów przyjęć do służby bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z zastrzeżeniem że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie terminów, o których mowa w § 30 ust. 4 i § 34 ust. 3 (test psychologiczny i rozmowa kwalifikacyjna) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do służby w Policji w ramach systemu punktowego wynosi 220.

Przyjęcie do służby w Policji:

        Po zatwierdzeniu listy rankingowej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, kandydaci którzy zostali na niej umieszczeni, zostają przyjęci do służby w Policji, do wybranych przez siebie jednostek organizacyjnych Policji. W przypadku braku wakatu we wskazanej przez kandydata jednostce Policji ma on możliwość pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej zaproponowanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

         W okresie do 2 tygodni od dnia przyjęcia do służby w Policji kandydat kierowany jest na kurs podstawowy, który odbywa się w formie stacjonarnej, skoszarowanej i w chwili obecnej trwa około 6,5 miesiąca. Szkolenie podstawowe realizują policyjne ośrodki szkoleniowe takie jak: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoła Policji w Słupsku, Pile i Katowicach. Po zakończeniu szkolenia kandydat wraca do jednostki macierzystej i rozpoczyna służbę. Pierwsze 3 lata to okres służby przygotowawczej, realizowany w komórkach prewencyjnych: patrolowych i patrolowo-interwencyjnych.

Podstawy prawne regulujące dobór do służby w Policji:

 1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji / Dz. U. z 2015 r. poz. 355,
 2. Rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji / Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm. /,
 3. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych / Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228 /,
 4. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych / Dz. U. 2014 r., poz. 1822 /.

Do postępowań kwalifikacyjnych rozpoczętych przed 20 kwietnia 2012 roku zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2007 r., Nr 170, poz. 1202, z późn. zm.).

Powrót na górę strony