Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania

Data publikacji 22.01.2016

Na podst. art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamiamy pokrzywdzonych w dochodzeniu   za sygn. akt RSD-866/14, nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową w Augustowie za sygn. akt Ds. 1081/14, w sprawie podrobienia podpisów mieszkańców Augustowa,  o zawieszeniu postępowania, w dniu 31 grudnia 2015 roku, na podst. art. 22 § 1 k.p.k. do czasu wydania opinii biegłych z zakresu pisma ręcznego z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Przedmiotowe postępowanie dotyczy poparcia inicjatywy przeprowadzenia referendum gminnego, co do rezygnacji funkcjonowania w mieście Straży Miejskiej oraz opinii społeczeństwa na temat przyszłości statusu uzdrowiska, tj. o czyn z art. 270 § 1 kk.

P o u c z e n i e:

1. Na postanowienie o zawieszeniu dochodzenia pokrzywdzonym przysługuje zażalenie (art. 22 § 2 k.p.k.). Zażalenie wnosi się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Zażalenie wniesione po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122, 460 i 465 § 1 i 2 k.p.k.).

 

2. Osoby pokrzywdzone w terminie 7 dni od dnia ukazania się przedmiotowego ogłoszenia mogą zwrócić się do Prokuratury Rejonowej w Augustowie o doręczenie im postanowienia o     zawieszeniu dochodzenia w przedmiotowej sprawie ( art. 131 § 3 k.p.k.).