Dostępność KPP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. 

Data publikacji strony internetowej: 2007-10-13

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-10

Strona internetowa www.augustow.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie materiały filmowe, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-10 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.augustow.policja.gov.pl spełnia wymagania w 100 %. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podkomisarz Kinga Kalinowska, numer telefonu +48 477156221, e-mail: 
  kinga.kalinowska@augustow.bk.policja.gov.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie Biuletyn Informacji Publicznej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować do podkomisarz Kinga Kalinowska, numer telefonu
  +48 477156221, e-mail: kinga.kalinowska@augustow.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podkomisarz Kinga Kalinowska, numer telefonu
  +48 477156221
  , e-mail: kinga.kalinowska@augustow.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podkomisarz Kinga Kalinowska, numer telefonu +48 477156221, e-mail: 
  kinga.kalinowska@augustow.bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie podkomisarz
  Kinga Kalinowska
  , numer telefonu +48 477156221, e-mail: kinga.kalinowska@augustow.bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: Biuletyn Informacji Publicznej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
ulica Karola Brzostowskiego 6
16-300 Augustów

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Karola Brzostowskiego 6 w Augustowie. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną z napisem Policja umieszczoną na gmachu budynku, nad wejściem głównym. Przed komendą po jego lewej stronie znajduje się tablica pionowa, na której z obu stron jest umieszczony napis Policja Komenda Powiatowa Policji w Augustowie. Napis ten widoczny jest dla osób poruszających się w obu kierunkach ulicą Brzostowskiego. 

Wjazd do Komendy Powiatowej Policji w Augustowie możliwy jest od ulicy Brzostowskiego. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Po lewej stronie głównych schodów prowadzących do budynku znajduje się winda z przeznaczeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Winda umożliwia wjazd z chodnika do poziomu parteru. Przy windzie umieszczony jest dzwonek przywoławczy dla osob z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

W holu głównym po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się punkt recepcyjny, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Na szybie recepcji po lewej stronie znajduje się tabliczka informacyjna recepcja oraz oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego. 

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w korytarzu po prawej stronie od wejścia z holu. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą tylko schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku Komendy Powiatowej Policji w Augustowie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, zamocowana jest na ścianie budynku, po lewej stronie, przed wjazdem na pochylnię;

W pokoju przyjęć interesantów jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego w dni robocze, od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20. Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić bezpośrednio w punkcie recepcyjnym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Augustowa, w dziale Język migowy.

Posterunek Policji w Sztabinie

Posterunek Policji w Sztabinie
ulica Kościuszki 15a
16-310 Sztabin 

Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą informacyjną, z podświetlanym napisem Policja, która znajduje się z lewej strony od ulicy Kościuszki. Nad wejściem do budynku znajduje się tablica informacyjna Posterunek Policji w Sztabinie, a po lewej stronie posterunku umieszczona jest tablica z numerem posesji i nazwą ulicy. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Z prawej strony drzwi wejściowych znajduje się dzwonek dla interesantów oraz domofon umożliwiający połączenie z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu +48 477156212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w holu głównym. Toaleta dla interesantów znajduje się w holu głównym po lewej stronie. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Augustowa, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie podkomisarz Kinga Kalinowska, numer telefonu +48 477156221, e-mail: kinga.kalinowska@augustow.bk.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Lipsku

Posterunek Policji w Lipsku
ulica Rynek 5 
16-315 Lipsk

Siedziba posterunku oznaczona jest tablicą informacyjną z podświetlanym napisem Policja oraz z tablicą Posterunek Policji w Lipsku umieszczoną nad wejściem głównym. Przed budynkiem nie ma parkingu dla interesantów.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Z prawej strony drzwi wejściowych znajduje się dzwonek dla interesantów oraz domofon umożliwiający połączenie się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Augustowie. W wyjątkowych sytuacjach, osoby mające problemy z samodzielnym poruszaniem, mogą skontaktować się telefonicznie z dyżurnym jednostki na numer telefonu +48 477156212, aby ustalić odpowiedni do potrzeb danej osoby sposób kontaktu.

Poczekalnia dla interesantów znajduje się w holu głównym. Toaleta dla interesantów znajduje się w holu głównym po lewej stronie.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie jednostki w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych.

Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Augustowa, w dziale Język migowy.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie podkomisarz Kinga Kalinowska, numer telefonu +48 477156221, e-mail: kinga.kalinowska@augustow.bk.policja.gov.pl

Powrót na górę strony