Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Data publikacji 22.02.2011

22 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, ustanowiony w państwach członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej w 1988 r. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który trwać będzie do 26 lutego.

Świadkowie oraz osoby pokrzywdzone przestępstwem każdego dnia mają możliwość uzyskania pomocy - informacji o swoich prawach, obowiązkach, procedurach i etapach postępowania prawnego oraz instytucjach pomocowych. Jest ona udzielana przez jednostki Policji, prokuratury, sądy ale także inne instytucje pomocowe – pomoc społeczną, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe.

Najważniejszym prawem jakie przysługuje osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom przestępstw jest możliwość zawiadomienia o tym (Policji, prokuratury, sądu lub instytucji pomocowej) i szukania pomocy. Dlatego też motywem przewodnim tegorocznej akcji informacyjnej jest apel o reakcję społeczną.

Im więcej wsparcia otrzymają osoby pokrzywdzone, tym bardziej efektywne mogą być toczące się procedury prawne. Jeśli stała ci się krzywda – np. ktoś cię okradł, pobił, napadł, zastraszał – zgłoś to! To normalne, że się wstydzisz, jest ci głupio, boisz się. Ważne, byś pokonał swoje obawy i zgłosił to. Wtedy jest szansa, że sprawca nie pozostanie bezkarny.

Każdy (bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, etc.) może złożyć zawiadomienie o przestępstwie do Policji lub Prokuratury. O tym, że dzieje się coś podejrzanego lub komuś dzieje się krzywda możesz zawiadomić: PISEMNIE – TELEFONICZNIE – OSOBIŚCIE - RÓWNIEŻ ANONIMOWO ! KAŻDA INFORMACJA JEST SPRAWDZANA. Jeśli masz problem i nie wiesz co masz zrobić, a jesteś niepełnoletni, POWIEDZ o tym komuś dorosłemu. Możesz również zadzwonić na bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111. Dostępny jest także numer 116 123 – dla osób przeżywających kryzys emocjonalny.

* Jeśli wiesz, że komuś dzieje się krzywda możesz powiadomić również placówkę opieki społecznej lub inną instytucję, która zajmuje się pomaganiem.

* Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej osoba pokrzywdzona oraz świadek mogą żądać utajnienia swoich danych osobowych oraz domagać się zastrzeżenia danych dotyczących jej miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu. W takim wypadku pisma procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której pokrzywdzony jest zatrudniony lub na inny wskazany przez niego adres.

* Jeśli zostałeś pokrzywdzony przestępstwem szukaj pomocy: prawnej, psychologicznej, medycznej.

* Jeśli twoje dziecko zostało pokrzywdzone przestępstwem lub było świadkiem przestępstwa i będzie przesłuchiwane – zapewnij mu wcześniej wsparcie psychologiczne, tak aby udział w tej procedurze był dla niego jak na mniej stresujący.

* Jeśli twoje dziecko jest ofiarą/świadkiem przestępstwa i będzie zeznawać w sądzie – wnioskuj o przesłuchanie w warunkach tzw. Niebieskiego/przyjaznego pokoju przesłuchań.

* W trakcie postępowań prowadzonych przez organy ścigania pokrzywdzony nie musi być tylko biernym świadkiem. Może brać w nich czynny udział - na przykład: przeglądać akta sprawy, robić z nich odpisy, wnioskować o dopuszczenie dowodów, brać udział w tzw. czynnościach niepowtarzalnych (np. w przesłuchaniu świadka, którego nie można będzie przesłuchać w sądzie, oględzinach…).

* Aby brać czynny udział w sprawie sądowej możesz wnioskować o ustanowienie siebie oskarżycielem posiłkowym. Dzięki temu będziesz miał możliwość zadawać pytania przesłuchiwanym przez sąd, zabierać głos w każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu, wnieść samodzielnie apelację od wyroku sadu rejonowego.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl