Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko: - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko:

Data publikacji 15.05.2019

technika w Zespole Administracyjno–Gospodarczym, Łączności i Informatyki. Wymiar etatu: 1 etat. Miejsce wykonywania prac: Augustów. Cel stanowiska: zapewnienie łączności radiowej i przewodowej oraz sprawności technicznej systemów teleinformatycznych w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • umiejętność administrowania systemami, obsługi systemów informatycznych, programów i aplikacji wykorzystywanych w administracji (Microsoft Office, Libre Office),
 • umiejętność: szybkiego uczenia się, komunikowania się, współpracy, pracy zespołowej, organizowania pracy własnej, rozwiązywania problemów,
 • dyspozycyjność, terminowość.

 

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
 • przeszkolenie / kurs w zakresie administrowania siecią komputerową,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z informatyką,
 • umiejętność rozwiązywania problemów sprzętowych i softwarowych powstałych podczas pracy w systemach informatycznych,
 • umiejętności elektroniczne,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN,
 • znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.

 

Główne obowiązki:

 • zarządzanie Centralami Telefonicznymi oraz aktualizacja zgodnie z wytycznymi baz danych w centrali PANASONIC oraz w programie COMMANAGER,
 • zarządzanie serwerami Mirotic,
 • zapewnienie pomocy technicznej użytkownikom sprzętu teleinformatycznego
  i radiowego,
 • zapewnienie prawidłowego działania rejestratora rozmów oraz archiwizowanie nagrań
  na nośnikach danych,
 • zarządzanie systemem „ROGER” oraz archiwizowanie wszystkich zapisów,
 • obsługa  systemów informatycznych w wewnętrznych sieciach policyjnych,
 • zapewnienie sprawnego działania łączności radiowej w sieci resortowej UKF,
 • aktualizowanie strony internetowej KPP w Augustowie i strony internetowej BIP KPP
  w Augustowie,
 • bezwzględne przestrzeganie wytycznych „Polityki Bezpieczeństwa” w zakresie funkcjonowania i eksploatacji systemów informatycznych Policji,
 • zapewnienie sprawnego działania systemów teleinformatycznych w tut. KPP
  i jednostkach podległych,
 • wykonywanie robót instalacyjno-montażowych w zakresie łączności przewodowej oraz informatyki,
 • naprawa uszkodzonego sprzętu teleinformatycznego i radiowego w ramach możliwości
  i kompetencji,
 • nadzór nad poprawnością działania Mobilnych Terminali Przewoźnych i Przenośnych,
 • wykonywanie zabiegów konserwacyjnych, okresowych przeglądów profilaktycznych urządzeń teleinformatycznych i radiowych,
 • zapewnienie utrzymania pełnej sprawności technicznej systemów zasilających urządzenia tut. węzła teleinformatycznego,
 • utrzymanie dróg przesyłowych do poziomu jednostek organizacyjnych Policji z obszaru powiatu,
 • administrowanie urządzeniami teleinformatycznymi z zachowaniem szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemów,
 • administrowanie systemem monitoringu wizyjnego w jednostce.

                                                      

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie wraz z curriculum vitae bądź życiorysem w formie opisowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopia dowodu osobistego.

 

Dokumenty należy przesyłać lub składać do:

31 maja 2019 r.

pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

ul. Brzostowskiego 6,

16-300 Augustów.

 

Dodatkowe informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (087) 564 10 02,
 • zatrudnienie docelowo na czas nieokreślony,
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej;
 • oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do komendy, również w przypadku wysłania oferty pocztą);
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub e-mailem;
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie;
 • nie zwracamy nadesłanych dokumentów;
 • do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne,
 • proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku: 2800 zł brutto,
 • kandydat deklaruje, iż spełnia wymogi, co do uzyskania wymaganego
  na przedmiotowym stanowisku poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych (klauzula tajne); uzyskanie pełni przydatności do zajmowania
  w/w stanowiska kandydat uzyskuje poprzez poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w efekcie którego wydane zostanie poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne; nie uzyskanie stosownego poświadczenia bezpieczeństwa równoznaczne jest z utratą kwalifikacji do zajmowania powyższego stanowiska.

 

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Augustowie,
ul. Brzostowskiego 6, 16-300 Augustów; kpp@augustow.bk.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: prowadzenie naboru na stanowisko pracy niebędące stanowiskiem
w służbie cywilnej.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Katarzyna Burakiewicz, tel. kontaktowy: (87) 564 10 51, e-mail: katarzyna.burakiewicz@augustow.bk.policja.gov.pl.

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej.

Uprawnienia:

Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 

 

 

 

 

Augustów, dnia 08 maja 2019 rok