Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów na stanowisko technika w Zespole Administracyjno – Gospodarczym, Łączności i Informatyki.

Data publikacji 19.07.2019

Cel stanowiska: zapewnienie łączności radiowej i przewodowej oraz sprawności technicznej systemów teleinformatycznych w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie.

Wymiar etatu: 1 etat.
Miejsce wykonywania prac: Augustów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • umiejętność obsługi komputera, obsługi systemów informatycznych, programów
  i aplikacji wykorzystywanych w administracji (Microsoft Office, Libre Office)
 • umiejętność: szybkiego uczenia się, komunikowania się, współpracy, pracy zespołowej, organizowania pracy własnej, rozwiązywania problemów,
 • dyspozycyjność, terminowość.

 

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym,
 • przeszkolenie/kurs w zakresie administrowania siecią komputerową,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z informatyką,
 • umiejętność rozwiązywania problemów sprzętowych i softwarowych powstałych podczas pracy w systemach informatycznych,
 • umiejętności elektroniczne,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN,
 • znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych.

 

Główne obowiązki:

 

 • Administrowanie systemami teleinformatycznymi KPP Augustów oraz jednostek podległych,
 • Utrzymanie w pełnej sprawności łączności telefonicznej i radiowej jednostki,
 • Zapewnienie poprawnego działania sieci komputerowych jednostki,
 • Utrzymanie w pełnej sprawności, aktualizowanie zgodnie z polityką Policji urządzeń teleinformatycznych,
 • Zapewnienie pomocy technicznej użytkownikom sprzętu teleinformatycznego
  i radiowego,
 • Prowadzenie stron internetowych KPP Augustów,
 • Nadzór nad poprawnością działania Rejestratora Czasu Pracy oraz wewnętrznym monitoringiem KPP Augustów, oraz ich archiwizowanie.

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie wraz z curriculum vitae bądź życiorysem w formie opisowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopia dowodu osobistego.

 

Dokumenty należy przesyłać lub składać do:

26 lipca 2019 r.

pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji

ul. Brzostowskiego 6,

16-300 Augustów.

 

Dodatkowe informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (087) 564 10 02,
 • zatrudnienie docelowo na czas nieokreślony,
 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej;
 • oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do komendy, również w przypadku wysłania oferty pocztą);
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub e-mailem;
 • oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie;
 • nie zwracamy nadesłanych dokumentów;
 • do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne,
 • proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku: 2800 zł brutto,

 

 

 • kandydat deklaruje, iż spełnia wymogi co do uzyskania wymaganego na przedmiotowym stanowisku poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych (klauzula tajne); uzyskanie pełni przydatności do zajmowania w/w stanowiska kandydat uzyskuje poprzez poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w efekcie którego wydane zostanie poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne; nie uzyskanie stosownego poświadczenia bezpieczeństwa równoznaczne jest z utratą kwalifikacji do zajmowania powyższego stanowiska.

 

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Augustowie,
ul. Brzostowskiego 6, 16-300 Augustów; kpp@augustow.bk.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: prowadzenie naboru na stanowisko pracy niebędące stanowiskiem
w służbie cywilnej.

Kontakt do inspektora ochrony danych: Beata Piotrowska e-mail: iod.kpp@augustow.bk.policja.gov.pl, tel. 87 5641 090;

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej.

Uprawnienia:

Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22¹ Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.