Nabór do służby w policji 2020 - CZEKAMY NA CIEBIE! - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nabór do służby w policji 2020 - CZEKAMY NA CIEBIE!

Data publikacji 27.01.2020

Zadzwoń i dowiedz się więcej: 87 564 10 02. Pod tym numerem telefonu pracownicy Zespołu Prezydialnego Kadr i Szkolenia w Augustowie udzielą Ci wszelkich informacji dotyczących zasad prowadzonego naboru do służby w Policji!

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

 

Powyższe dokumenty można składać w:

Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie, ul. Brzostowskiego 6, w godz. 7.30 – 15.30

Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia, tel. 87 564 10 02,

 

Informujemy, iż Komendant Główny Policji, określił terminy przyjęć do służby w Policji na 2020 rok,
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:  

27 lutego

21 kwietnia

13 lipca

16 września

5 listopada

30 grudnia

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2020 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów
i limitów przyjęć do służby w Policji.