Ochrona Danych

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP Augustów

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie jest Komendant Powiatowy Policji w Augustowie, ul.Brzostowskiego 6, 16-300 Augustów;
  2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KPP w Augustowie: Beata Piotrowska, ul. Brzostowskiego 6, 16-300 Augustów, tel. (47) 7156 290, e-mail: iod.kpp@augustow.bk.policja.gov.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych
    i wykonywania kar.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych) jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana prawa zostały naruszone przez przetwarzanie jego danych osobowych. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania. Ww. uprawnienia w pewnych sytuacjach mogą być ograniczone przepisami szczegółowymi
Powrót na górę strony